در بدنسازی صبور باشید صبر و پشتکار معجزه می آفریند
 
الله
 

:امام علی فرمود

در اوج قدرت انسان باش